❤️ שליח עד הבית חינם-בהזמנה מעל 350 ש"ח + 100 ימי החזרה

תוכן המופק על-ידי משתמשים – תנאים והתניות

בעצם מתן הסכמתך לשימוש ב"תוכן המופק על-ידי משתמשים" שלך (להלן "UGC") על-ידי MyNameNecklace.com, אתה מסכים לתנאים ולהתניות הבאים:

אתה מעניק ל- MyNameNecklace.comולאתרי הסניפים המקושרים אליה (הידועים בכינוי הקולקטיבי "אתרי האינטרנט של  MyNameNecklace.com") זיכיון לא בלעדי, מתמשך, נטול תמלוגים ומשולם במלואו לשימוש ולהפצה של תכני ה-UGC שלך, שהועברו ואושרו לשימוש על-ידי MyNameNecklace.com, לרבות אזכור שמך והופעתך בתכנים אלה (אם רלוונטי) וכולל כל מידע אישי שסיפקת בהקשר עם תכנים אלה (הידוע בשם הקולקטיבי "UGC מאושר"). השימוש וההפצה של ה-UGC המאושר או של חלקים ממנו יתבצע בכל אחד מערוצי המדיה של אתרי האינטרנט של MyNameNecklace.com (כולל ללא הגבלה: אתר אינטרנט, מכשירים ניידים, Youtube וכד') ובערוצי הפרסומות של MyNameNecklace.com (כולל ללא הגבלה: פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, Pinterest, עלונים, חומרים מודפסים, כתבי עת וכד'). השימוש ב-UGC המאושר או בחלקים ממנו יכול להתבצע ברחבי העולם ללא הגבלה של מספר הפעמים.

אתה מכיר בעובדה ומאשר, כי לא תהיה זכאי ליהנות מהכנסות כלשהן שעשויים לצבור או לייצר אתרי האינטרנט של MyNameNecklace.com דרך השימוש ב-UGC המאושר שלך. אתרי האינטרנט של MyNameNecklace.com יהיו רשאים לערוך את ה-UGC המאושר שלך בכל אופן שהוא וכן יהיו זכאים להגדיל, להקטין ולשנות את גודל הקובץ הכולל של ה-UGC המאושר. אתה מוותר בזאת על כל זכות לבדיקה או לאישור של ה-UGC המאושר ושל אופן השימוש וההפצה שלו על-ידי אתרי האינטרנט של MyNameNecklace.com.

אתה מצהיר ומתחייב בזאת, כי ה-UGC המאושר הנו יצירה מקורית שלך וכי הבטחת את כלל הזכויות, כתבי הוויתור וההרשאות הדרושים לצורך השימוש וההפצה של ה-UGC המאושר שלך על-ידי אתרי האינטרנט של MyNameNecklace.com. אתה מסכים, מצהיר ומתחייב, כי אתה מאשר את השימוש בתוכן המופק על-ידי משתמשים שהנו קניינך, או שהנך מאשר את השימוש בתוכן המופק על-ידי משתמשים שהנו קניינו של משתמש אחר, לרבות כלל ההרשאות וההסכמות הדרושות של משתמש זה ו/או של ההורה/האפוטרופוס של משתמש זה, בהתאם לצורך. אתה נושא באחריות בלעדית לחומר שיאושר על-ידך. אתה מסכים שלא לאשר את השימוש בחומר שיש בו הוצאת דיבה או השמצה, או שהנו פוגעני, גס, פורנוגרפי, מאיים או בלתי חוקי.

גיבוי ה-UGC שלך

לעולם אין לאפשר לעותקים של תכני ה-UGC המאושרים שלך, הקיימים באתרי האינטרנט של  MyNameNecklace.com, לשמש כעותקים היחידים של חומרים אלה. עליך להחזיק ברשותך עותקים של כלל החומרים שלך, כדי שבמקרה של אובדן נתונים אשר משפיע על אתרי האינטרנט והשירותים של  MyNameNecklace.comלא תאבד את תכני ה-UGC המאושרים. אין לכלול בתכני ה-UGC המאושרים חומרים חסויים כלשהם.

כתבי ויתור, שחרור ושיפוי

אתה מאשר בזאת כי אתרי האינטרנט של  MyNameNecklaceיסתמכו על התנאים וההתניות המפורטים לעיל ואתה מוותר בזאת על הזכות להציג תביעה מכל סוג שהוא בפני כל גורם, בהקשר עם מימוש הזכויות וההרשאות המוענקות להלן. אתה מסכים לשפות את אתרי האינטרנט של  MyNameNecklace ולהגן עליהם מפני כל פגיעה שעלולה להיגרם על-ידי תביעות בנוגע לשימוש ולהפצה של ה-UGC המאושר שלך, כפי שהותרו במסמך זה.

שמירת זכויות

אתרי האינטרנט של  MyNameNecklace שומרים לעצמם את הזכות לפרסם כל מידע אשר לפי שיקול דעתם של אתרי האינטרנט של  MyNameNecklace דרוש כדי לתת מענה לחוקים, תקנות או בקשות ממשלתיות, ואף לסרב לפרסום או להסרה של מידע או חומרים, בין אם בשלמותם או באופן חלקי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים והתניות אלה בכל עת, ואתה מסכים לציית לגרסה העדכנית ביותר של הסכם תנאי השימוש בכל עת שתציג ותעביר תכנים לאתרי האינטרנט של  MyNameNecklace.

אל תשלח לנו את הסכמתך לשימוש ב-UGC שלך אלא אם כן הנך מסכים לכל התנאים וההתניות.

הצטרפו לרשימת התפוצה

הצטרפו לרשימת התפוצה לקבת הנחות והטבות שוות